“SANITATION” Và “HYGIENE” có khác nhau không ? WASH là gì ?

  Trích nguyên văn CDC: SANITATION “Basic sanitation is described as having access to facilities for the safe disposal of human waste (feces and urine), as well as having the ability to maintain hygienic conditions, through services such as garbage collection, industrial/hazardous waste management, and wastewater treatment and disposal.” Tạm dịch là: sanitation cơ bản được mô tả là được tiếp cận với những trang bị cho việc loại bỏ chất thải của con người như (phân và nước tiểu), cũng như có khả năng duy trì điều kiện vệ…

Read More