xuất huyết tiêu hóa- Gastrointestinal bleeding

Một số triệu chứng, nguyên nhân  và các cận lâm sàng thường dùng trong bệnh lí xuất huyết tiêu hóa: Gastrointestinal  bleeding: xuất huyết tiêu hóa(XHTH)

Read More