Medical Videos 

“SANITATION” Và “HYGIENE” có khác nhau không ? WASH là gì ?

 

Trích nguyên văn CDC:

SANITATION

“Basic sanitation is described as having access to facilities for the safe disposal of human waste (feces and urine), as well as having the ability to maintain hygienic conditions, through services such as garbage collection, industrial/hazardous waste management, and wastewater treatment and disposal.”

Tạm dịch là: sanitation cơ bản được mô tả là được tiếp cận với những trang bị cho việc loại bỏ chất thải của con người như (phân và nước tiểu), cũng như có khả năng duy trì điều kiện vệ sinh (hygiene) thông qua những dịch vụ thu nhặt rác, xử lý chất thải công nghiệp/chất thải nguy hiểm, và loại bỏ và xử lý nước thải.

HYGIENE

“Hygiene refers to behaviors that can improve cleanliness and lead to good health, such as frequent hand washing, face washing, and bathing with soap and water”

Tạm dịch là: Hygiene ám chỉ những hành vi mà có thể cải thiện được sự sạch sẽ và tạo nên một sức khoẻ tốt, như là thường xuyên rửa tay, rửa mặt và tắm với nước và xà phòng.

Vậy có thể hiểu SANITATION và HYGIENE đều là vệ sinh nhưng SANITATION là vệ sinh môi trường sống, còn HYGIENE là vệ sinh cá nhân.

WASH = Water, Sanitation, Hygiene.

Quản lí WASH cho Covid-19 của WHO

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Xin chào! Mình là Tín - admin của Tinanpha.com, nơi đây mình chia sẻ những kiến thức về Y khoa, Công nghệ và nhiều thứ khác nữa.

Related posts